Vodarenska spolocnost Sladkovicovo

Často kladené otázky

O firme Aktuality
Cena stocneho
fakturacia stocneho

Aké zľavy je možné si uplatniť pri používaní vody z verejného vodovodu na zavlažovanie?


Zľavu na stočnom je možné si uplatniť vo výške objemu odmeranom na samostatnom vodomere, ktorý je umiestnený podľa podmienok Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., t.j. ak je umiestnený za fakturačným meradlom a je vybavený plombou. Podružný vodomer si zákazník má možnosť inštalovať na vlastné náklady. Žiadateľ o zľavu musí umožniť výkon kontroly pracovníkom Vodárenskej spoločnosti Sládkovičovo, spol. s r.o. na vodomere určenom pre výpočet zľavy zo stočného. Pokiaľ prístup k vodomeru pracovníkom spoločnosti umožnený nebude alebo nebude možná kontrola a odpočet údajov z vodomeru, prípadne ak bude zistený účel užívania vody iný než zavlažovanie záhrad a ostatných areálov, nebude zľava poskytnutá. V takomto prípade bude spoločnosť žiadať spätnú úhradu v minulosti už uplatnených zliav a úhradu plnej výšky stočného vrátane sankcií. Zľava sa napr. nevzťahuje na bazény a nedá sa uplatniť, ak je žiadateľ majiteľom vlastného zdroja vody.

Ako sa realizuje odvádzanie dažďových a zrážkových vôd?


Zrážkové vody v uplynulom období najviac zaťažili kanalizačnú sieť a ČOV počas prívalových dažďov. V krátkom časovom horizonte nie je technicky možné odviesť tieto vody, nakoľko mesto nemá vybudovanú zdrž pre dažďovú vodu. Z tohto dôvodu vzniká stav, kedy je kanalizačná sieť čiastočne zaplavená a hnilobným procesom odpadových vôd vzniká zápach, na ktorý sa najčastejšie obyvatelia mesta sťažujú.

Ako sa určuje stočné za dažďovú vodu?


Voda z povrchového odtoku alebo inak nazývaná dažďová voda, za ktorú je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť, je voda, ktorá nie je vstrebávaná do zeme. Je to voda zo spevnených plôch nehnuteľností a je odvedená do verejnej kanalizácie. Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o. ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určuje množstvo vôd z povrchového odtoku na základe Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003. Výpočet množstva odvedených vôd vychádza z údajov o úhrnoch zrážok poskytovaných ročne Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Za merané obdobie roka 2010 je to 836 mm.

Ak nie sú vody z povrchového odtoku odvádzané do kanalizácie merané, sú pre výpočet množstva potrebné nasledovné údaje:

  • plocha zastavaných a spevnených plôch, z ktorých odteká voda do kanalizácie;
  • ročný priemer zrážok.

K spoplatneniu dažďových vôd nedochádza v prípade, ak sa vody odvádzajú do kapacitne vyhovujúcich vsakovacích zariadení alebo sa odvádzajú na priepustné plochy, ktoré vodu vstrebajú v celom objeme.

Aké sú postihy za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie?

Sankcie a poplatky sa môžu v zmysle zákona vyšplhať až do výšky 170 € za každé neoprávnené pripojenie a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizačnej siete, napr. aj čerpacími zariadeniami.
 
dokumenty a tlaciva
caste otazky
zverejnovanie
zverejnovanie objednavok
zverejnovanie zmluv
zverejnovanie faktur
fotogaleria
havarijne linky
napiste nam
kontakty