Vodarenska spolocnost Sladkovicovo

Aktuality

O firme Aktuality
Cena stocneho
fakturacia stocneho
Stiahnúť PDF

Výzva na napojenie sa na verejnú kanalizáciu


Mesto Sládkovičovo vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu v termíne do 31.12.2019.

Vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd bolo realizované z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie. Pre občanov mesta Sládkovičovo z tejto skutočnosti vyplýva povinnosť pripojiť svoju nehnuteľnosť na novovybudovanú kanalizačnú sieť lebo v opačnom prípade hrozí mestu Sládkovičovo vrátenie časti finančných prostriedkov EÚ.
Termín pripojenia sa na verejnú kanalizáciu do 31.12.2019 je záväzný a konečný.
Z uvedeného vyplýva, že v meste Sládkovičovo je vybudovaná verejná kanalizácia a vlastníci nehnuteľnosti sú povinní sa pripojiť. Odpadovú vodu, ktorú občania vyprodukujú, sú povinní odvádzať do verejnej kanalizácie. V opačnom prípade sa dopúšťajú priestupku, za ktorý uloží orgán štátnej vodnej správy pokutu do výšky 331 €.
Ďalej
upozorňujeme majiteľov nehnuteľností, ktorí ešte nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu, že obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo prečerpávať do verejnej kanalizácie.
Takéto konanie je priestupkom
podľa § 40 odst. l písm. d, zákona č. 442/2002 Z.z. s uložením pokuty do výšky 829 €.
Občanov preto žiadame, aby si zabezpečili vývoz obsahu žumpy fekálnym vozidlom s nasledovný čistením odpadový vôd na ČOV. Budeme vyžadovať od týchto vlastníkov nehnuteľností doklad o vývoze a spôsobe čistenia odpadových vôd. Upozorňujeme občanov, že po napojení sa na verejnú kanalizáciu treba ihneď uzatvoriť Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s Vodárenskou spoločnosťou Sládkovičovo, spol. s r.o. so sídlom na ul. Fučíkova č. 460/254, Sládkovičovo /INKUBÁTOR/. V opačnom prípade, bez zmluvy, ide o nezákonné pripojenie sa, ktoré sa hodnotí ako priestupok.
Kontrola pripojenia nehnuteľností bude prebiehať od 0l.04.2019 , ktorú budú vykonávať zamestnanci Vodárenskej spoločnosti, spol. s r.o. Sládkovičovo. Pri zistení nelegálneho vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie budeme postupovať v súlade s internými a právnymi predpismi SR.

Kontaktné údaje:

Vo veci pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, resp. vo veci uzatvorenia zmluvy na odvádzanie a čistenie OV kontaktuje sa:
• Ing. Ladislav Janko - koordinátor pre kanalizácie Mestský úrad Sládkovičovo
• František Ruman - konateľ Vodárenskej spoločnosti Sládkovičovo, spol. s.r.o. 0903654854.

Mesto Sládkovičovo a Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo očakávajú, že občania pochopia túto opakovanú výzvu a vlastníci nehnuteľností pripoja svoje nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a zabezpečia ekologické čistenie odpadových vôd a tým prispejú k ochrane životného prostredia.

Ďakujeme za pochopenie.

Sládkovičovo 28.03.2019
dokumenty a tlaciva
caste otazky
zverejnovanie
zverejnovanie objednavok
zverejnovanie zmluv
zverejnovanie faktur
fotogaleria
havarijne linky
napiste nam
kontakty