Vodarenska spolocnost Sladkovicovo

Aktuality

O firme Aktuality
Cena stocneho
fakturacia stocneho
Stiahnúť PDF

Výzva na napojenie sa na verejnú kanalizáciu


V súvislosti s realizáciou projektu budovania kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ktoný bol financovaný z Kohézneho fondu EÚ, sa obraciame na občanov s nasledovnou výzvou.
Dostavba kanalizačnej siete ČOV v Sládkovičove vyriešila odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v meste Sládkovičovo.
Podľa §23 ods. 2 Zák, č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, podľa §40 ods. 1 písm. e) Zák. č. 442/2002 Z.z. sa priestupku na úseku verejných vodovodov a kanalizácií dopustí vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia.
Z uvedeného vyplýva, že v meste Sládkovičovo je vybudovaná verejná kanalizácia a vlastníci nehnuteľností sú povinní sa napojiť na kanalizáciu, čiže odpadovú vodu odvádzať do verejnej kanalizácie.
Za porušenie zákona možno uložiť v zmysle §40 ods. 3 citovaného zákona pokutu vo výške do 331 €.

Upozorňujeme Vás, že musíte uzatvoriť Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s Vodárenskou spoločnosťou Sládkovičovo, spol. s r.o.
V opačnom prípade, pri neuzatvorení zmluvy, ide o nezákonne pripojenie, ktoré sa hodnotí ako priestupok.
Kontrola napojenia na kanalizáciu všetkých obyvateľov a uzatvorenia zmluvy bude prebiehať od 1.2.2016.
Podmienky napojenia sa na kanalizačnú sieť a prípadné nejasnosti konzultujte s koordinátorom pre kanalizáciu s Ing. Ladislavom Jankom (kancelária v budove INOVATECHU , Fučíkova č.460, Sládkovičovo alebo s p. Františkom Rumanom, konateľom Vodárenskej spoločnosti Sládkovičovo, spol. s r.o. na tel. č. 0903 654 854.
Mesto Sládkovičovo a Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o. očakávajú, že občania pochopia túto výzvu a vlastníci nehnutelností pripoja svoje nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, čím zabezpečia ekologické čistenie odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie, tým prispejú k ochrane životného prostredia a zvyšia si svoj štandard bývania v našom meste.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

dokumenty a tlaciva
caste otazky
zverejnovanie
zverejnovanie objednavok
zverejnovanie zmluv
zverejnovanie faktur
fotogaleria
havarijne linky
napiste nam
kontakty