Vodarenska spolocnost Sladkovicovo
O firme Aktuality
Cena stocneho
fakturacia stocneho

Oznam

Cena za ekologickú likvidáciu obsahu žúmp a septikov nie sú regulovanou činnosťou podľa zákona o reguláciu sieťových odvetviach č.250/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.

          Cena od 01.10.2023  za 1 m3  -  2,60/Eur + DPH   = 3,12 Eur /m3

Oznam

Uznesenie č. VS02/02/2021
Cena za ekologickú likvidáciu odpadových vôd zo žúmp prinášaných na ČOV mesta Sládkovičovo od termínu 01.03.2021 bude 1,68 Eur /m3 +DPH = 2,016 Eur /m3.
Uznesenie bolo schválené s rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť VZ.

Oznam

Platba do pokladne je uprednostnená osobám starším ako 60 r. Od 01.10.2020 je poplatok za platbu v hotovosti v pokladni Vodárenskej spoloinost'i Sládkovičovo spol. s.r.o, v sume:
0,50 €
/Manipulačný poplatok za príjem v hotovosti do pokladne je oslobodený od dane z pridanej
hodnoty podľa §39 finančné služby zákona (č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskoršich predpisov./

Oznam


Od 01.10.2020 sa spoplatňuje služba za poskytnutie vyjadrenia
k projektovej dokumentácii sumou:
12€ s DPH
Druh služby:
-vyjadrenie k návrhu na vydanie územného rozhodnutia /RD, drobná stavba/
-vyjadrenie k PD pre novostavbu, resp. existujtici objekt RD, drobný stavebný
objekt / studne, žumpy, rekonštrukcia, vybudovanie novej kanalizč. prípojky. /

Vodárenska spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o., ktorá vznikla v roku 2010 rozčlenením činností Technického a bytového podniku Sládkovičovo, spol. s r.o.. Vodárenská spoločnosť je vo vlastníctve mesta Sládkovičovo, ktoré ju prostredníctvom mestského zastupiteľstva vo funkcii predstavenstva riadi a dozerá na jej činnosť. Hlavnou oblasťou pôsobenia je zabezpečenie kanalizácie a čistenia odpadových vôd mesta Sládkovičovo. V prevádzke spoločnosti sa nachádza mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd (ďalej len ČOV), ktorá má kapacitu 7500 EO, denný prietok = 1134 m3/deň, množstvo prečistenej vody (kapacita) 413910 m3/rok. Úlohou spoločnosti je odvádzanie odpadových vôd na ČOV prostredníctvom kanalizačnej siete o dĺžke 22,7 km, Počet prípojok je 1167 a počet čerpacích staníc je 16. Kvalita čistoty odpadových vôd zabezpečovaná čistiarňou spĺňa všetky kritéria stanovené vyhláškou a rozhodnutím Obvodného úradu pre životné prostredie. Obchodné podmienky spoločnosti sú stanovené v súlade so zákonom č. 442/2002 Zz..

dokumenty a tlaciva
caste otazky
zverejnovanie
zverejnovanie objednavok
zverejnovanie zmluv
zverejnovanie faktur
fotogaleria
havarijne linky
napiste nam
kontakty